Katalog

Yandaki formu doldurarak bizden katalog talebinde bulunabilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

  info@europack.com
  Europack Uluslararası Hijyen Ekipmanları A.Ş.

  KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

  VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  GENEL AÇIKLAMALAR

  1-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) 11. MADDE uyarınca haklarınız

  1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

  3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  2- KVKK ‘nin 13 Maddesi gereğince Başvuru Formunun İletim Yolları

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,  KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular,

  • İşbu formun çıktısı alınarak; 
  • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, 
  • Noter vasıtasıyla,  
  • İadeli Taahhütlü posta yoluyla 

  3-Başvuru Yöntemi

  Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
  Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurması] Başvuru Sahibi, kimliğini tespit edici belgeler ve eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış Başvuru Formu çıktısı ile birlikte İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Caddesi No:3 Tuzla İstanbul/Türkiye adresine bizzat başvurabilir. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması] info@europack.com e-posta adresine başvuru yapılabilir. E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
  Mobil İmza ile başvurması info@europack.com e-posta adresine başvuru yapılabilir. E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
  Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi info@europack.com e-posta adresine başvuru yapılabilir. E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

   

  4-Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri: 

   

  İSİM:
  SOYİSİM:
  T.C.KİMLİK NUMARASI:
  TELEFON NUMARASI :
  E-POSTA ADRESİ:
  ADRES
  İSİM:
  SOYİSİM:
  T.C.KİMLİK NUMARASI:
  TELEFON NUMARASI :
  E-POSTA ADRESİ:
  ADRES

  5-“ŞİRKET” imizle Olan İlişkinizi Belirtiniz.

  ZİYARETÇİ
  ÇALIŞAN
  ÇALIŞAN ADAYI
  HİSSEDAR
  TEDARİKÇİ
  MÜŞTERİ
  DİĞER

   

  6-Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: