Katalog

Yandaki formu doldurarak bizden katalog talebinde bulunabilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

  info@europack.com
  Europack Uluslararası Hijyen Ekipmanları A.Ş.

  DIŞ TİCARET (EMAİL/ SOSYAL MEDYA HESABI) AÇIK RIZA METNİ 

  EUROPACK ULUSLARARASI HİJYEN EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET” veya “ EUROPACK” olarak adlandırılacaktır.) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde;

  1.Veri sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET” veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler aşağıda belirtilen kişisel verilerimin hangi amaçla işlenebileceği konusunda bilgilendirildiğimi ve açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

  Veri Grupları Kişisel Veriler Veri İşleme Amaçları
  Kimlik Bilgileri Ad, Soyad

  Mesleki Kimlik Bilgisi(çalışanlar yönünden)

   Mal/hizmet satın alım/satış süreçleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  İletişim  Bilgileri Telefon No, E-mail hesabı ve sosyal medya hesabı bilgileri (İnstagram, Facebook, whatsApp)

   

  2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Yukarıda belirtilen verilerim aşağıda belirtilen amaç kapsamında aktarılabileceği konusunda bilgilendirildiğimi ve açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

   

  Alıcı Grubu Aktarım Amacı
  Yurtdışında bulunan müşterilere/tedarikçilere  E-mail hesabı ve sosyal medya hesapları aracılığıyla mal/hizmet satın alım/satış süreçleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
  • “ŞİRKET”in kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla
  • Olası bir yargı sürecinde ıspat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla

  3.Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; “ŞİRKET” yetkilisine başvurarak kendim ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerimiz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhimize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın bulunduğu konusunda bilgilendirildim.

  3. Yukarıda belirtilen haklarımı kullanmak için (www.europack.com) internet adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını ya da el yazılı ve imzalı dilekçemi  “İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Caddesi No:3 Tuzla İstanbul/Türkiye”  adresinde bulunan “ŞİRKET”in İnsan Kaynakları Birimine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğum konusunda bilgilendirildim.Ayrıca, “ŞİRKET” ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri “ŞİRKET”e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

  Yukarıdaki Kişisel Verilerin Toplanma Prosedürünün tamamını ve internet sitesi üzerinden erişime sunulan Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı, KVKK’nun 6/1  maddesinde  sayılan istisnalar saklı kalmak kaydıyla , ilgili Kanunlarda  belirtilen amaç, usul ve esaslar çerçevesinde  işlenmesini, paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını açık rızam ile kabul ediyorum.

  ONAM Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:

  …………………………………………………………………..

  İşbu Prosedürün bir kopyası tarafımdan teslim alınmıştır.

  Gerçek Kişi /Tüzel Kişi Yetkili Temsilcisi Adı Soyadı: 

  ………………………………………..

  İmza:………………………