Katalog

Yandaki formu doldurarak bizden katalog talebinde bulunabilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

  info@europack.com
  Europack Uluslararası Hijyen Ekipmanları A.Ş.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ELEKTRONİK İLETİ

  AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

  İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EUROPACK ULUSLARARASI HİJYEN EKİPMANLARI A.Ş. (“ŞİRKET” veya “EUROPACK” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

  “EUROPACK”a iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

  1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

  Faaliyetlerimiz kapsamında siz Müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

  1.2. Veri Kategorizasyonu 

  Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası
  İletişim Bilgisi Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, kep adresi,  Web siteni kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, Üyelik Hesap Bilgisi
  Hukuki İşlem Bilgisi Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
  Müşteri işlem Bilgisi Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi
  Finans Bilgisi Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri
  Pazarlama Verisi Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları
  Diğer  Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

   

  3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği 

  Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı
  Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi

  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  Talep ve Şikayetlerin Takibi

  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Finans Bilgileri Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  Müşteri İşlem Bilgisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  Talep ve Şikayetlerin Takibi

  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  Hukuki İşlem Bilgisi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kimlik Verisi, İletişim Verisi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

  Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Alıcı Grubu Aktarım Amacı
  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet Birimleri

  Denetim halinde Turizm Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı

  İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler) Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi

  Mali kayıtların denetlenmesi

  İş ortağı(mali müşavir) Finansal ve mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.
  İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi) Sigorta İşlemlerinin Takibi
  Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi) Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
  Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi, Nakliye Şirketi ) Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi
  Tedarikçi(Bilgi Sistemleri tedarikçi Şirketi) Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için
  Kargo ve Lojistik Firmalarıyla Ürün teslimatlarının ve iadelerinin gerçekleştirilmesi
  Hissedarlar İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı) Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları
  Özel Hukuk Tüzel Kişisi İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla
  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla

   

  3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, “EUROPACKtarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

  “EUROPACK” ya ve yukarıda anılan kuruluşlara sözlü/yazılı verdiğiniz bilgilerden, mağazalar ve/veya bulundukları fiziki-sanal ortamları, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaret ve içerik incelemelerinizden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinizden, “EUROPACK” ve yukarıda anılan kuruluşlar nezdindeki (fiziki ve sanal/dijital) üye/kullanıcı/müşteri işlemleri ile alışverişlere ve müşteri memnuniyetine dair ödeme-tahsilat-teslimat-şikayet-kampanya-anket işlemlerim ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca internet ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen yazılı, sözlü, görsel ve teknik verilerden) temin edilmektedir.

  Kişisel verileriniz “EUROPACK” müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “EUROPACK ın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır

   

  4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

  3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.europack.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “EUROPACK”a iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.europack.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya info@europack.com adresimize iletebilirsiniz.

   

  EUROPACK ULUSLARARASI HİJYEN EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

  Adres: İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Caddesi No:3

   Tuzla /İstanbul/Türkiye

  Mersis No: 0877039528800001

  Telefon: +90 216 629 30 30

  E – Posta: info@europack.com

  Web Adresi: www.europack.com