Katalog

Yandaki formu doldurarak bizden katalog talebinde bulunabilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

  info@europack.com
  Europack Uluslararası Hijyen Ekipmanları A.Ş.

  İŞ BAŞVURU FORMU AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

  İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EUROPACK ULUSLARARASI HİJYEN EKİPMANLARI A.Ş. (“ŞİRKET” veya “EUROPACK” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

  “EUROPACK”a iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

  1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

  Faaliyetlerimiz kapsamında siz iş başvurusunda bulunan adaylarımıza ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

  1.1.Veri Kategorizasyonu 

  Veri Grupları Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
  Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni durumu, Uyruğu ,Yakınına ait kimlik bilgisi
  İletişim Bilgisi Telefon numarası, Adres Bilgileri, Yakınına ait telefon numarası
  Referans Bilgisi  Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler
  Eğitim Bilgisi  Mezun olduğu Okullar; Yabancı dil bilgisi Katıldığı kurs, seminer ve aldığı sertifikalar, ödüller
  Mesleki Deneyim Bilgisi İş görüşmesi sırasında uygulanan yetenek testleri sonucu ortaya çıkan performans verisi, katıldığı kurs, seminer ve aldığı sertifikalar, ödüller
  Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler
  Cinsiyet Bilgisi  Cinsiyet
  Görsel ve İşitsel Kayıtlar EUROPACK”İn tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere iş yeri ( iş yeri sayılan yerlerde) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar, iş başvuru formu için sizden alınan fotoğraf
  Hukuki İşlem Bilgisi Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
  Pazarlama Verisi Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları
  Sağlık Verisi ( özel nitelikli veri)  Meslek hastalığı,  engelliği bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık verisi, Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı
  Seyahat Verisi Son 14 gün içinde yurt dışına seyahat edilip edilmediği verisi
  Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
  Diğer Sürücü Belgesi Bilgisi, Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, imza bilgisi, el yazısı

   

  1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

  Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı
  Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
  Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam ve Özlük Yönetimi,

  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  Talep/Şikayetlerin Takibi

  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

  İşlem Bilgisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

  Talep/ Şikayetlerin Takibi,

  Yakın Bilgisi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  Hukuki İşlem Bilgisi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

  Cinsiyet İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

  Seyahat Verisi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  Sağlık Verisi İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

   

  2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

   

  Alıcı Grubu Aktarım Amacı
  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
  Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla
  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla
  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Kanunlardan ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemeiz amacıyla
  Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerle Teyitleşmek amacıyla

   

  3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, “EUROPACK” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda,  tarafınızca başvuru formunun doldurulması yöntemi ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “EUROPACK”ın  meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

  4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

  3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.europack.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “EUROPACK”a iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.europack.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya info@europack.com adresimize iletebilirsiniz.

  EUROPACK ULUSLARARASI HİJYEN EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

  Adres: İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Caddesi No:3 

  Tuzla/ İstanbul/Türkiye

  Mersis No: 0877039528800001

  Telefon: +90 216 629 30 30

  E – Posta: info@europack.com

  Web Adresi: www.europack.com

  1.1. İŞ BAŞVURU FORMU VE AYDINLATMA METNİ