Katalog

Yandaki formu doldurarak bizden katalog talebinde bulunabilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

  info@europack.com
  Europack Uluslararası Hijyen Ekipmanları A.Ş.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI STAJER/ ÖĞRENCİ

  AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

  İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EUROPACK ULUSLARARASI HİJYEN EKİPMANLARI A.Ş. (“ŞİRKET” veya “EUROPACK” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

  “EUROPACK”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

  1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

  Faaliyetlerimiz kapsamında siz stajerlerimize/öğrencilerimize ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

  1.2.Veri Kategorizasyonu 

  Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni durumu
  İletişim Bilgisi Telefon numarası, Adres Bilgileri, elektronik posta adresi
  Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler
  Cinsiyet Bilgisi  Cinsiyet
  Görsel ve İşitsel Kayıtlar “EUROPACK” in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere iş yeri ( iş yeri sayılan yerlerde) çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar
  Hukuki İşlem Bilgisi Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
  İşlem Bilgisi  Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi, İşlem Güvenliği, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
  Pazarlama Verisi Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları
  Finansal Bilgi Banka IBAN numarası, Banka hesap numarası
  Sağlık Verisi  Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı

   

  1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği 

   

  Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı
  Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
  Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi,

  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  Talep/Şikayetlerin Takibi

  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

  İşlem Bilgisi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  Talep/ Şikayetlerin Takibi

  Aile Bireyleri Bilgisi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Hukuki İşlem Bilgisi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Cinsiyet Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  Cinsiyet İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  Seyahat Verisi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  Sağlık Verisi İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Finansal Veriler Ücret Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi

   

  2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

   

  Alıcı Grubu Aktarım Amacı
  İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler) Şirket tarafından stajerlerine/öğrencilerine yönelik ücret ödemelerinin sağlanması

  Mali kayıtların denetlenmesi

  İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

  Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi) Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini Sağlamak için
  Hissedarlar İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

   

  3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon araması veya yüz yüze iletişime geçilmesi, sözleşme imzalanması ve özlük dosyasının oluşturulması için talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi yolları ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alan ve çalışma alanlarında bulunan kamera kayıt sistemi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

  4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

  3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.europack.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “EUROPACK”a iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.europack.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya info@europack.com adresimize iletebilirsiniz.

  EUROPACK ULUSLARARASI HİJYEN EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

  Adres: İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Caddesi No:3

   Tuzla /İstanbul/Türkiye

  Mersis No: 0877039528800001

  Telefon: +90 216 629 30 30

  E – Posta: info@europack.com

  Web Adresi: www.europack.com