Katalog

Yandaki formu doldurarak bizden katalog talebinde bulunabilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

  info@europack.com
  Europack Uluslararası Hijyen Ekipmanları A.Ş.

  İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EUROPACK ULUSLARARASI HİJYEN EKİPMANLARI A.Ş. (“ŞİRKET” veya “EUROPACK” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

  “EUROPACK”a iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

  1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

  Faaliyetlerimiz kapsamında siz Ziyaretçilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

  1.2. Veri Kategorizasyonu 

  Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Araç plakası
  İletişim Bilgisi Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, kep adresi, Web sitesi kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri
  Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler
  Görsel ve İşitsel Kayıtlar “EUROPACK”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar
  Hukuki İşlem Bilgisi Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
  Pazarlama Verisi Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları
  Sağlık Verisi (Özel nitelikli veri) Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı
  Seyahat Verisi Son 14 gün içinde yurt dışına seyahat edilip edilmediği verisi
  Diğer Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

   

  3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği 

   

  Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı
  Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
  Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

  Talep/Şikayetlerin Takibi

  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Cinsiyet  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  Görsel ve işitsel kayıtları Mal/Hizmet Üretim,Denetim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  Hukuki İşlem Bilgisi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Sağlık Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişiye Özel hizmet vermek amacıyla

  Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

   

  4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

   

  Alıcı Grubu Aktarım Amacı
  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri

  Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı

  Bankalar, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet alınan diğer üçüncü özel hukuk tüzel kişileriyle İş süreçlerinin hukuka ve “EUROPACK”in meşru menfaatlerine uygun olarak yürütülebilmesi için
  Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi) Mal ve Hizmet satın alması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
  Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için
  Hissedarlar İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı) Yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmalarının sürdürülmesi
  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
  Özel Hukuk Tüzel Kişisi İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla
  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ve yasalardan kaynaklanan diğer yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla

   

  3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz “EUROPACKtarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde “EUROPACKın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

  4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

  3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.europack.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “EUROPACK”a iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.europack.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya info@europack.com adresimize iletebilirsiniz.

  EUROPACK ULUSLARARASI HİJYEN EKİPMANLARI A.Ş.

  Adres: İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Caddesi No:3 

  Tuzla İstanbul/Türkiye

  Mersis No: 0877039528800001

  Telefon: +90 216 629 30 30

  E – Posta: info@europack.com

  Web Adresi: www.europack.com